Skûtsjeskipper

It ferske Skutsjeskipper is ynsongen troch Grytsje Melchers. Grytsje is learkrêft yn Warns.  
De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer

Makke troch Semko