Reedridersdûns

Dit ferske is ynsongen troch Johan Wagenaar. Johan hat ûnderfining as learkrêft yn it ûnderwiis. Hy wurket as ûndersiker by Alders Erf en is skoalstiper by Semko.  
De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer.

Dit ferske is ynsongen troch Yvonne Sieperda.  
De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer.


Leave a Comment

Makke troch Semko