Hjerst

Dit ferske is ynsongen troch Tjitte Muizelaar. Tjitte hat by Hindrik van der Meer yn de klasse sitten op de learare-oplieding. Tjitte hat jierren les jûn yn it basisûnderwiis.  De tekst is makke troch Durk Wiersma en muzyk is fan Hindrik van der Meer.


Makke troch Semko