It rint sa at it rint

Agnes Sambrink – It rint sa at it rint

It ferske It rint sa at it rint hearde by de telefyzje seary baas boppe baas. Rense Westra hie yn it stik de haadrol en dat die hy fantastysk. 

Dit ferske is ynsongen troch Lotte Broersma. Lotte wurket op (V)SO Sinne yn Snits.

Leave a Comment

Makke troch Semko