Oer de kop flein

It ferske oer de kop flein is ynsongen troch Grytsje Melchers. Grytsje is learkrêft yn Warns.  
De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer

Leave a Comment

Makke troch Semko