Lytse Pier fan Poppenwier

Lytse Pier fan Poppenwier is ynsongen troch Grytsje Melchers. Grytsje is learkrêft yn Warns.  
De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer

Leave a Comment

Makke troch Semko