Seis moaie ballen

Dit ferske is ynsongen troch Karin Dijkstra fan www.sopraankarindijkstra.nl
Sytske van der Veen is oersetter
De tekst en muzyk komt ut it liedbundel Zinglish en is makke troch Jeroen Schipper fan www.jeroenschipper.info


Makke troch Semko