Retteketet tsjyng boem


Dit ferske is ynsongen troch Lotte Broersma. Lotte wurket op (V)SO Sinne yn Snits.  

De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer.


Leave a Comment

Makke troch Semko