Mearkelân 

Dit ferske is ynsongen troch Sieuwke Rijpma. Sieuwke is learkrêft op de Bonkelder yn Wytmarsum. Ek hat se in praktyk foar HB bern mei de namme lavearje.
De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer.

Leave a Comment

Makke troch Semko