Krystfeest

Dit ferske is ynsongen troch Esther Koopman. Esther is learkrêft en HVO dosint.  

De tekst is skreaun troch Meindert Bosklopper en Aly van den Mark. De muzyk is makke troch Meindert Bosklopper.


Leave a Comment

Makke troch Semko