Reedridersdûns

Dit ferske is ynsongen troch Johan Wagenaar. Johan hat ûnderfining as learkrêft yn it ûnderwiis. Hy wurket as ûndersiker by Alders Erf en is skoalstiper by Semko.  De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer. Dit ferske is ynsongen troch Yvonne Sieperda.  De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der … Read moreReedridersdûns

Skûtsjeskipper

It ferske Skutsjeskipper is ynsongen troch Grytsje Melchers. Grytsje is learkrêft yn Warns.  De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer

Miggefangersliet

Dit ferske is ynsongen troch Esther Koopman. Esther is learkrêft en HVO dosint.  De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer. Dit ferske is ynsongen troch Jelle Tolsma. Jelle is learkrêft yn Harns en jout les oan groep 5.  De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer

Makke troch Semko