Simmermoarn

Dit ferske is ynsongen troch Sieuwke Rijpma. Sieuwke is learkrêft op de Bonkelder yn Wytmarsum. Ek hat se in praktyk foar HB bern mei de namme Lavearje.De tekst en muzyk is makke troch Waling Dijkstra.

Reedridersdûns

Dit ferske is ynsongen troch Johan Wagenaar. Johan hat ûnderfining as learkrêft yn it ûnderwiis. Hy wurket as ûndersiker by Alders Erf en is skoalstiper by Semko.  De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer. Dit ferske is ynsongen troch Yvonne Sieperda.  De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der … Read moreReedridersdûns

Hjerst

Dit ferske is ynsongen troch Tjitte Muizelaar. Tjitte hat by Hindrik van der Meer yn de klasse sitten op de learare-oplieding. Tjitte hat jierren les jûn yn it basisûnderwiis.  De tekst is makke troch Durk Wiersma en muzyk is fan Hindrik van der Meer.

Makke troch Semko