De gizeling fan de skoalle yn Bovensmilde

Dit ferhaal is ferteld troch de hear Walsweer ut Stiens. It giet oer de gizeling toch molukse jongerein fan skoalbern yn Bovensmilde. De hear walsweer siet doe by de plysje en hie syn gewear rjochte op de molukkers.  Mear lêze oer dit ûnderwerp klik dan op dit artikel fan de wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gijzeling_in_de_lagere_school_in_Bovensmilde

Makke troch Semko