Op myn fytske

Dit ferske moat noch ynsongen wurde. Wolle jo meidwaan en dit ferskje ynsjonge?Klik dan hjir. De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer.

De trein fan Piter Hein

De trein fan Piter Hein is ynsongen troch Marieke Groen. Marieke is yntern begelieder by CBO Noard-West-Fryslân. De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer

Oer de kop flein

It ferske oer de kop flein is ynsongen troch Grytsje Melchers. Grytsje is learkrêft yn Warns.  De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer

Makke troch Semko