Mearkelân 

Dit ferske is ynsongen troch Sieuwke Rijpma. Sieuwke is learkrêft op de Bonkelder yn Wytmarsum. Ek hat se in praktyk foar HB bern mei de namme lavearje. De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer.

Krystfeest

Dit ferske is ynsongen troch Esther Koopman. Esther is learkrêft en HVO dosint.   De tekst is skreaun troch Meindert Bosklopper en Aly van den Mark. De muzyk is makke troch Meindert Bosklopper.

Seis moaie ballen

Dit ferske is ynsongen troch Karin Dijkstra fan www.sopraankarindijkstra.nlSytske van der Veen is oersetterDe tekst en muzyk komt ut it liedbundel Zinglish en is makke troch Jeroen Schipper fan www.jeroenschipper.info

Makke troch Semko