Noazelietsje

Dit ferske is ynsongen troch Tine Haantjes.  De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer.

Ferdriet

Dit ferske moat noch ynsongen wurde. Wolle jo meidwaan en dit ferskje ynsjonge? Klik dan hjir.De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer.

Makke troch Semko