Omke Roel

Dit ferske is ynsongen troch Anke Feenstra. Anke is learkrêft yn Harns.  De tekst is makke troch Diet Huber en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer

Miggefangersliet

Dit ferske is ynsongen troch Esther Koopman. Esther is learkrêft en HVO dosint.  De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer. Dit ferske is ynsongen troch Jelle Tolsma. Jelle is learkrêft yn Harns en jout les oan groep 5.  De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer

Makke troch Semko