Lytse swarte hûn

Dit ferske is ynsongen troch groep blau fan de Pietbakkerskoalle yn Snits. Juf Natasja, Juf Machteld en Juf Anneke ha it songen mei de bern. De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer.

Makke troch Semko