Molkboer

Dit ferske moat noch ynsongen wurde. Wolle jo meidwaan en dit ferskje ynsjonge? Klik dan hjir.De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer.

Himmeldei

Dit ferske moat noch ynsongen wurde. Wolle jo meidwaan en dit ferskje ynsjonge? Klik dan hjir.De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer.

De patatbakker

Dit ferske moat noch ynsongen wurde. Wolle jo meidwaan en dit ferskje ynsjonge? Klik dan hjir.De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer.

Itensiedersliet

Dit ferske is ynsongen troch Joke Kuipers – Boomsma. Joke is learkrêft op de Oudvaart yn Snits.   De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer.

Makke troch Semko