Tillefoan foar Moltsje Mol

It tillefoan foar moltsje mol is ynsongen troch Grytsje Melchers. Grytsje is learkrêft yn Warns.  
De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer

Leave a Comment

Makke troch Semko