Sweltsjes

Dit ferske is ynsongen troch Jelle Tolsma. Jelle is learkrêft yn Harns en jout les oan groep 5.  
De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer


Makke troch Semko