Omke Roel

Dit ferske is ynsongen troch Anke Feenstra. Anke is learkrêft yn Harns.  
De tekst is makke troch Diet Huber en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer


Makke troch Semko