Kees Kikkert

Dit ferske is ynsongen troch Saskia Frohlich. Saskia is learkrêft yn Harns en jout les oan groep 3.  
De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer

Dizze ferzje fan Kees Kikker is songen troch de skoallieders fan stifting Kyk ut Snits. 


Leave a Comment

Makke troch Semko