Flinterke fleugelstip

It ferske Flinterke Fleugelstip is ynsongen troch Tessa Grondsma. Tessa is werelddocent bij Semko.  
De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer.


Makke troch Semko