Fiskje

Fiskje, fiskje yn it wetter

It ferske fiskje, fiskje yn it wetter is ynsongen troch Anke Feenstra. Anke is learkrêft yn Harns.  
De tekst is makke troch Jant visser – Bakker en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer

Makke troch Semko