Efter de pleats fan omke Geart

Dit ferske is ynsongen troch Esther Koopman. Esther is learkrêft en HVO dosint.  
De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer.


Leave a Comment

Makke troch Semko