Dûnsje op de Slak

Tekst en muzyk is makke troch Hendrik van der Meer. It filmke is makke troch Finster Fryslân.


Makke troch Semko