De protters op us dak

Dit ferske is ynsongen troch Esther Koopman. Esther is learkrêft en HVO dosint.  
De tekst is makke troch Jant visser – Bakker en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer

Makke troch Semko