Bijke Bijke leaf lyts hûntsje

Bijke Bijke leaf lyts hûntsje

Dit ferske is ynsongen troch Dineke.
De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer


Makke troch Semko