Bang wêze

Dit ferske is ynsongen troch Anje de Jong. De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer.

Leave a Comment

Makke troch Semko