Itensiedersliet

Dit ferske is ynsongen troch Joke Kuipers – Boomsma. Joke is learkrêft op de Oudvaart yn Snits.  

De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer.


Leave a Comment

Makke troch Semko